Политика за защита на личните данни

в САМКОРА ЕООД
САМКОРА ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: www.fenerimaglite.bg
Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.fenerimaglite.bg
Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на САМКОРА ЕООД и/или има регистрация на www.fenerimaglite.bg. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни - www.fenerimaglite.bg, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.
Кой обработва и носи отговорност за Вашите лични данни
САМКОРА ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203419660, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази политика за защита на личните данни.
Можете да се свържете с нас на тел.: +359889811817
или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: http://fenerimaglite.bg/index.php?route=information/contact
1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме
1.1. В зависимост от конкретните цели и основания САНКОРА ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
1.1.1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на САМКОРА ЕООД и клиента:
- Име, телефон и/или адрес на електронна поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
- Данни, събирани при плащане, направено към САМКОРА ЕООД, по начина, посочен в Правилата за онлайн пазаруване на www.fenerimaglite.bg;
- Данни от профила ви за достъп до fenerimaglite.bg – потребителско име, история на поръчките;
- Адрес за доставка;
- Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.
1.1.2. Данни, изготвени и генерирани от САМКОРА ЕООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:
Номер на поръчката
Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.
1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:
1.2.1. Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на поръчката на стоки.
САМКОРА ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
- Идентифициране на клиент при възлагане на нова или изменение на съществуваща поръчка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане;
- Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/рекламации;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.
- Извършване на обработка от обработващия данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
1.2.2. В изпълнение на свои законови задължения, САМКОРА ЕООД обработва данните Ви за следните цели:
- Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
- Издаване на фактури;
- За целите на извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
1.2.3. САМКОРА ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
- За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти;
2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:
2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с САМКОРА ЕООД – обработват личните Ви данни от името на САМКОРА ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни
- Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на задълженията ни по доставка на закупени/ремонтирани стоки;
- Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;
2.2. Други администратори на лични данни, на които САМКОРА ЕООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име
Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от САМКОРА ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
3. Политика за „бисквитките“
С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).
Какво представляват бисквитките и защо се използват?
Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.
Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.
Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.
Деактивиране на бисквитки
Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.
4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на поръчки за доставка на стоки - не повече от 2 години.
Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от САМКОРА ЕООД
Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:
5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от САМКОРА ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.
5.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.
5.3. да възразите пред САМКОРА ЕООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.
5.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
5.5. да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор
За целите използвайте имейл: sankora.bg@gmail.com или формата за контакти http://fenerimaglite.bg/index.php?route=information/contact
5.6. да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.
6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на САМКОРА ЕООД и какви са последиците от това
За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, САМКОРА ЕООД се нуждае от определени данни.
Непредоставянето на следните данни препятства възможността САМКОРА ЕООД да сключи договор за услуги/стоки с Вас:
- Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
- Адрес за доставка;
7. Процедура за достъп до данните от титулярите/субектите на данните или трети лица. Подаване на жалби и възражения.
Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни, като отправи съответно писмено искане към отговорното лице по защита на личните данни на САМКОРА ЕООД, като за целта същото трябва да е подписано от Субекта на данните.
Субектът на данните може да упражнява правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено  пълномощно).
Всеки Субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на ОРЗД или на националното законодателство. Надзорен орган в Република България е: Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Настоящата политика за защита на личните данни е утвърдена от Управителя на САМКОРА ЕООД и е в сила от 20.05.2018 г.